ม.ราชภัฏสุรินทร์ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 3 ปีการศึกษา 2566
ม.ราชภัฏสุรินทร์ ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต "ZERO TOLERANCE คนสุรินทร์ไม่ทนต่อการทุจริต" และงดรับของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใด ในเทศกาลปีใหม่และเทศกาลต่าง ๆ "No Gift Policy"
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์รายงานตัว กรณียื่นความจำนงเลือกสาขาวิชาใหม่ ภาคปกติ รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์รายงานตัว ภาคปกติ รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ครั้งที่ 2 เพื่อเข้าร่วมโครงการ โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (U2T for BCG)
ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทำสัญญาจ้างเพื่อร่วมดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานราก (U2T for BCG) ครั้งที่ 1
ม.ราชภัฏสุรินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท - ป.เอก) และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) ปีการศึกษา 2565
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์