Blog Detail Pic

ม.ราชภัฏสุรินทร์ ต้อนรับคณะจากสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุรินทร์ ที่มาตรวจเยี่ยมการนำหลักสูตรต้านทุจริตไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน

by งานประชาสัมพันธ์ | อังคาร 24 มกราคม

วันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องคชาธาร ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร 31) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ รศ.ดร.จิรายุ ทรัพย์สิน รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษา พร้อมด้วย ดร.สุรเชษฐ์ วงศ์ชัยประทุม ผอ.สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และคณะ ผศ.ดร.สิริพัฒถ์ ลาภจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณาจารย์สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ และรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ร่วมให้การต้อนรับนายธีรพงศ์ ยอดกุล ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุรินทร์ และคณะ ที่มาตรวจเยี่ยมการนำหลักสูตรต้านทุจริตไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในระดับพื้นที่ โดยขอทราบการขับเคลื่อนหลักสูตร การจัดรายวิชา ชั่วโมงการจัดการเรียนการสอน และข้อเสนอแนวทางการดำเนินการต่าง ๆ 


อัลบั้มรูป