Blog Detail Pic

ม.ราชภัฏสุรินทร์ ขอเชิญร่วมส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศน์ ฉบับปฐมฤกษ์ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม - กุมภาพันธ์ 2566) วารสารราชภัฏสุรินทร์วิชาการ (Journal of Academic Surindra Rajabhat)

by งานประชาสัมพันธ์ | จันทร์ 23 มกราคม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ขอเชิญร่วมส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศน์ ฉบับปฐมฤกษ์ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม - กุมภาพันธ์ 2566) วารสารราชภัฏสุรินทร์วิชาการ (Journal of Academic Surindra Rajabhat)

ขอบเขตของวารสาร
- สหวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- การศึกษา
- การบริหารจัดการ
- การบูรณาการข้ามศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
- บทวิเคราะห์ที่เสนอทางออกของปัญหาให้แก่ท้องถิ่น สังคม ประเทศ

... ไม่มีค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์ ...

ส่งบทความ หรือสมัครเป็นผู้ประเมิน (Peer Reviewers) ได้ที่ https://so10.tci-thaijo.org/index.php/jasrru 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วารสารราชภัฏสุรินทร์วิชาการ โทร. 0 4471 0000 ต่อ 9903, ผศ.ดร.วันชัย สุขตาม โทร. 09 1835 8558, อ.ดร.วิจิตรา โพธิสาร โทร. 08 8723 5944


อัลบั้มรูป