Blog Detail Pic

ม.ราชภัฏสุรินทร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง Outcome Based Education : OBE ให้กับผู้รับผิดชอบรายวิชาของหลักสูตร ครั้งที่ 2 : การออกแบบหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้

by งานประชาสัมพันธ์ | อาทิตย์ 22 มกราคม

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง Outcome Based Education : OBE ให้กับผู้รับผิดชอบรายวิชาของหลักสูตร ครั้งที่ 2 : การออกแบบหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยมี รศ.ดร.จิรายุ ทรัพย์สิน รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานเปิดการอบรม ระหว่างวันที่ 21 - 22 มกราคม 2566 ณ ห้องบันทายศรี ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ (อาคาร 44) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ ประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย (คปภ.) เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาและบริหารหลักสูตรบนฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome-Based Education (OBE) และเกณฑ์ AUN-QA ขั้นตอนการพัฒนาและบริหารหลักสูตรบนฐานผลลัพธ์การเรียนรู้การหา Stakeholders’ Needs การกำหนดคุณลักษณะที่เป็นเลิศของบัณฑิต (Perfect Graduates) ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Programme Learning Outcomes:  PLOs) การออกแบบหลักสูตร กำหนดเนื้อหาวิชา โครงสร้างหลักสูตร (CLOs, YLOs) การออกแบบกระบวนวิชา CLOs ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับบทเรียน (Lesson Learning Outcomes , LLOs) และการประเมินผู้เรียน Student Assessment แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 33 หลักสูตร