Blog Detail Pic

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์รายงานตัว กรณียื่นความจำนงเลือกสาขาวิชาใหม่ ภาคปกติ รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์รายงานตัว กรณียื่นความจำนงเลือกสาขาวิชาใหม่ ภาคปกติ รอบที่ 1  ประจำปีการศึกษา 2566
ลิงก์ประกาศ  https://bit.ly/3XMrQC0
รายงานตัว  วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2565  เวลา 09.00 น. - 13.00 น. 
ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 31 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
ค่ารายงานตัว 4,700 บาท / 4,400 บาท (ตามค่าบำรุงการศึกษาของหลักสูตรนั้นๆ)
พิมพ์เอกสารรายงานตัวผ่านเว็บไซต์  http://new.srru.ac.th
เอกสารรายงานตัวประกอบด้วย 
สำเนาใบปพ.1/Transcript 2 ฉบับ
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน
รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
ผู้ที่ไม่รายงานตัว ตามวันและเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อ