Blog Detail Pic

โครงการอบรมสมรรถนะดิจิทัล สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

by kosin mechoosin | จันทร์ 11 กรกฎาคม

สำหรับนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมอบรมผ่าน e-learning (ร่วมทำกิจกรรมและรับเกียรติบัตร)

คลิกเข้าอบรม (e-learning)
เข้าสู่ระบบโดยระบุ Username : รหัสนักศึกษา 11 หลัก  Password : รหัสประชาชน 13 หลัก

สำหรับนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมอบรมผ่าน Youtube

คลิกเข้าอบรม (Youtube)

 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติและภาคพิเศษ หลักสูตร 4 ปี รหัส 62 หลักสูตร 5 ปี รหัส 61 และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมการอบรมสมรรถนะดิจิทัลสำหรับนักศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฏาคม 2565

ขั้นตอนการเข้าอบรม

 1. เข้าสู่ e-learning.srru.ac.th ก่อนเวลา 08.00 น.
 2. เข้าสู่ระบบโดย Username : รหัสประจำตัวนักศึกษา 11 หลัก  Password : รหัสประจำตัวประชาชน 13 หลัก
 3. เช็คชื่อในระบบช่วงเช้า ตั้งแต่เวลา 08.00 - 08.45 น.
 4. รับฟังการบรรยายและเข้าร่วมกิจกรรม ถึงเวลา 12.00 น.
 5. พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 – 13.00 น.
 6. เช็คชื่อในระบบช่วงบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 – 13.30 น.
 7. รับฟังการบรรยายและเข้าร่วมกิจกรรม ถึงเวลา 16.30 น.

หมายเหตุ

 1. นักศึกษาต้องเข้าร่วมการอบรมทั้ง 6 ด้าน 
 2. เมื่อเข้าร่วมอบรมและตอบแบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว นักศึกษาจะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์
 3. เนื้อหาการอบรมครอบคลุมทักษะที่จำเป็นทั้ง 6 ด้านตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ที่ 177/2564 เรื่อง การสอบวัดระดับสมรรถนะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบด้วย

          -  การสืบค้นและการใช้งาน

          -  การสร้างสรรค์และนวัตกรรม

          -  เอกลักษณ์และคุณภาพชีวิต

          -  การสอนหรือการเรียนรู้

          -  เครื่องมือเเละเทคโนโลยี

          -  การติดต่อสื่อสารและการประสานงาน

      4.ขอให้นักศึกษาทบทวนความรู้จากการเข้าร่วมอบรม เพื่อเตรียมตัวเข้าสอบวัดระดับสมรรถนะดิจิทัล ในวันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ที่ 177/2564 เรื่อง การสอบวัดระดับสมรรถนะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

กำหนดการอบรมหมายเหตุ: นักศึกษาต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถเช็คชื่อได้

เข้าสู่ระบบโดยระบุ Username : รหัสนักศึกษา 11 หลัก  Password : รหัสประชาชน 13 หลัก

..........................................................................................................................................................................................................

 

กำหนดการสอบ

สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติและภาคพิเศษ หลักสูตร 4 ปี รหัส 62 หลักสูตร 5 ปี รหัส 61 และผู้ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 ทุกคน เข้าสอบสมรรถนะดิจิทัลสำหรับนักศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันพุธที่ 20 กรกฏาคม 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่ 177/2564 เรื่อง การสอบวัดระดับสมรรถนะดิจิทัลนักศึกษาระดับปริญญาตรี

กำหนดการสอบ

         วัน เดือน ปี สำหรับ เวลา วิชา เวลาที่ใช้
วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565    ผู้ที่สอบไม่ผ่าน, ผู้ที่ไม่เคยเข้าสอบ 13.00 - 15.00 น. ทักษะดิจิทัล 1 ชั่วโมง 30 นาที

*** ประกาศผลสอบ วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 คลิก

ช่องทางการสอบ

สอบออนไลน์ผ่านระบบ e-testing.srru.ac.th และควบคุมการสอบด้วยโปรแกรม Cisco Webex (ดาวน์โหลด โปรแกรม Cisco Webex)

วิธีการดาวน์โหลดติดตั้ง WebEx Meetings และเข้าใช้งานระบบ

1. ติดตั้ง WebEx Meetings for Windows
2. ติดตั้ง WebEx Meetings for Mobile App android
3. ติดตั้ง WebEx Meetings for Mobile App iOS
4. การเข้าระบบ e-testing เพื่อเข้า WebEx Meetings

โดยระบุ   Username: รหัสประจำตัวนักศึกษา 11 หลัก

                Password: รหัสประจำตัวประชาชน 13 หลัก

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าสอบ และผลการสอบได้ที่

     - สมรรถนะดิจิทัล และภาษาอังกฤษ https://bit.ly/ExitExam63

อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ  

     - เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง สำหรับทำข้อสอบ และสมาร์ทโฟนอีก 1 เครื่อง สำหรับแสดงภาพขณะทำข้อสอบ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

     งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โทรศัพท์ 0 4471 0000 ต่อ 0704

หรือ inbox: m.me/itc.srru

 

เข้าร่วมกลุ่ม Line Open Chat เพื่อเตรียมตัวก่อนสอบ  bit.ly/exitexamsrru

  

*หมายเหตุ 

 1. เฉพาะทักษะดิจิทัลเท่านั้น ผู้ที่สอบไม่ผ่าน, ผู้ที่ไม่เคยเข้าสอบ
 2. ให้ผู้สอบเข้าห้องสอบก่อนเวลาสอบ 30 นาที เพื่อรายงานตัว
 3. ผู้เข้าสอบไม่ต้องเดินทางมาสอบที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
 4. แต่งกายชุดสุภาพในการเข้าสอบออนไลน์

ดาวน์โหลดไฟล์