ม.รภ.สร. ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือสร้างเครือข่ายการทำงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั่วประเทศ ภายใต้โครงการ "ธัชชา"
พฤหัสบดี 21 ก.ย. | by งานประชาสัมพันธ์
ภาพข่าวผู้บริหาร
1047

วันที่ 26 เมษายน 2565 ผศ.จักราวุธ สิทธิพรมมา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านสังคม มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์แหงประเทศ (Thailand Academy of Social Sciences, Humanities and Arts : TASSHA) หรือ "ธัชชา" ระหว่าง สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยราชมงคลทั่วประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนงานเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมถึงสถาบันการศึกษาระดับต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อขยายผลองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงผ่านสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย ให้เข้าถึงทุกกลุ่ม ทุกสถาบัน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นสร้างเครือข่ายการทำงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั่วประเทศในการดำเนินงานภายใต้ "ธัชชา" อีกด้วย

โดยโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ศ.(พิเศษ) ดร.เอเนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดงาน  ณ โรงแรมไชยนารายณ์ ริเวอร์ไซด์ จ.เชียงราย


อัลบัมรูป
  • News Lightbox Image
  • News Lightbox Image
  • News Lightbox Image
  • News Lightbox Image