ม.รภ.สร. เปิดรับสมัครโครงการบัณฑิตพันธ์ุใหม่ #รุ่นที่ 1  NON-DEGREE
พฤหัสบดี 21 ก.ย. | by สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประกาศ
1856

 เปิดรับสมัครโครงการบัณฑิตพันธ์ุใหม่ #รุ่นที่ 1  NON-DEGREE (เรียนฟรีตลอดหลักสูตร)

กำหนดการรับสมัคร รุ่นที่ 1  รายละเอียด
5 – 18   เมษายน  2565  รับสมัคร  ขั้นตอนการสมัครสามารถดูรายละเอียดได้จากประกาศ
19 เมษายน 2565  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ผ่านเว็บไซต์ www.srru.ac.th หรือ https://cbs.srru.ac.th
20 เมษายน 2565  ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก  เข้ารับการคัดเลือกด้วยวิธีการสัมภาษณ์  และหรือตามที่หลักสูตรกำหนด
21 เมษายน 2565  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ผ่านเว็บไซต์ www.srru.ac.th หรือ https://cbs.srru.ac.th
22 เมษายน 2565  รายงานตัวเพื่อเข้าศึกษาโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ผ่านเว็บไซต์ www.srru.ac.th หรือ https://cbs.srru.ac.th

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์  https://cbs.srru.ac.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร 31) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โทร. 0 4471 0000 ต่อ 0800, 0 4451 4606